Stránky bez přístřeší       
  
Úvodem

Kdo jsou

Historie

Příběhy

Pomáhej

O krizi

Názory

Statistika

Organizace

Zákony

Videa, fota

Závěrem

Autor

Jan 14,6:
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
CO DĚLAT V KRIZOVÉ SITUACI?

Není jednoduché psát o pomoci člověku, který prochází krizí. Domnívám se, že ke krizi patří pocit samoty, bezmoci, dezorientace, deprivace. Pokud se setkáte s takovým člověkem, zjistíte, že zpravidla nejste schopni pomoci. Pokud jste takový člověk, hledáte pomoc u člověka, kterému důvěřujete.

Co můžeme hledat? U lidí hledáme peníze, u úřadů dlouhodobější pomoc s financemi, v sociálním zařízení ubytování. U sociálních pracovníků poradenství, radu co a kam teď.

Peníze a pomoc. Je třeba říci, že v poskytování pomoci je potřeba peněz, případně hmotného zabezpečení. Proč? Protože v případě, že při krizi ztratíte bydlení, potřebuje náhradní - a to není zadarmo. Věc se dá krátkodobě řešit hotelem a to je finančně vyčerpávající. Také bydlením u známého, takové bydlení ovšem vydrží jen krátce, zpravidla měsíc i tři. Přítel si možná neuvědomí, že za pomoc platí svým soukromím, a po dvou či třech konfliktech zjistíte, že tento způsob bydlení není to nejlepší řešení. Jde tak ovšem řešit situaci krátkodobě, proto doporučuji se dopředu domluvit na platbě nájmu, na tomto se podílejte, nedejte se odbýt.

Společenství a rada. Samotné ubytování však ještě není východiskem z této situace. Pokud jste sami, nenajdete ve vztazích potřebné vzory chování, rady. To, jak se ostatní vyrovnávají se situacemi, jak je řeší, vám mohou být signály, radou. Mohou ukazovat, proč a jak jste se do situace dostali. Ukazují, jak se v současné situaci chovat a ja nakládat s tím, že mám sám problém. Pokud jsme sami, nenajdeme také potřebné nové vztahy. Tj. osoby, které vás vyslechnou, a kterým na oplátku můžete sdělit něco vy. Samo společenství lidí je povzbuzení pro vše. Prostředí, kde přijímáte pomoc, můžete nazvat zázemím. Jsou to zpravidla přátelé, ale naleznete je například i v Azylovém domě. I zde se lidé sdružují do kolektivu. Není divu, že se lidé bez domova združují do komunit i mimo obytné prostory.

Strava. Strava jako pomoc řeší krátkodobé potřeby. Je ovšem dlouhodobě potřebná. Často se ale můžeme setkávat s lidmi, kteří při řešení akutní kritcké situace nemají chuť na jídlo. Hlad a touha se najíst může být známkou překonání krize člověka.


JAKÉ SITUACE MOHOU NASTAT?

Existují odlišné situace: odejití z domova na základě hádky, vystěhování na základě exekuce, vyhození z bytu druhým partnerem, návrat z výkonu trestu, hledání bydlení v důsledku opuštění domovského zařízení, v důsledku opuštění rodičů a jiné. Zatím nepíši obecné rady pro jednotlivé situace, i když by možná bylo velmi záslužné. Jen ve zkratce.

Jsou situace dané, řekněme, přírodou. Mladý muž okolo 20 let začíná mít ve vztahu s rodiči problémy. Také jsi možná dívka, muž, opouštějící domovské zařízení. Tím nemáš moc na výběr. Na takovou situaci je ale třeba se dopředu co nejlépe připravit a tak nebo onak k tomu dojde. Příprava zde hraje primární roli. Pokud jsi se nepřípravila, budeš muset hledat pomoc v zařízení sociální pomoci, na úřadu práce.

Odchod od rodičů: oproti demokraticky stanovení role (postavení) žen se domnívám, že zde je rozdíl mezi muži a ženami. Muži jsou od přírody silnějstí, mohou například "vyletět z hnízda" a hledat si vlastní bydlení, zatím co dcery zůstávají v otcovském domě. Samozřejmě nelze tyto rady vzít obecně na všechny situace. Jsou chlapci postižení, jsou dívky, kteří si rodičů neváží a jsou k nim hrubí. Každý by měl zvážit svou situaci.

I žena se může dostat na ulici. Je zde třeba zvážit důvody. Může se jednat o vlastní rozhodnutí, o nemoc (dotyčný není schopen se objektivně rozhodovat), i ekonomické problémy. Pokud jde o vystěhování, je vhodné také zvážit, zda to je situace oprávněná. Pokud je "na ulici" po rozhodnutí právního subjektu (exekuce, neprodloužení smlouvy od nájemce), je možné se obrátit na nejbližší zařízení pro ženy. Více informací v záložce Zařízení, útočiště. Jiná možnost je hledat útočiště u známých. Pokud se jedná o neoprávněnou situaci, je také možnost volat policii a vysvětlit to, že se domníváte, že jde o neoprávněnou situaci. Policie je schopná krizové situace řešit domluvou a přesměrovat problém k řešení na dotyčný Městký úřad. Pokud se jedná o nemoc, bude zřejmě nejvhodnější obrátit se na lékaře. Nemocnce mohou v tudo dobu pomoci dočasným útočištěm nemocné osobě. Také zde bývá k dispozici sociální pracovnice, která vám může pomoci.

Nebezpečné domácí násilí. V případě, kdy dochází k fyzickému útoku a jsou ohroženy ženy, nebo děti, je potřeba jednat. Po zvážení rizika se doporučuje volat policii, případně do situace zapojit sousedky. Policie je schopná vyloučit násilníka z bytu a věc předá příslušným orgánům k šetření. Pokud níže doporučuji neopouštět partnera, zde je rozdělení partnerů nutností. Pokud se snaha míjí účinkem, je možné se kontaktovat na krizové centru, existují krizová lůžka. Existují další doporučení (mít únikový plán, domluvit si dopředu ubytování u sousedů, mít peníze schované u sousedky, a jiné).

Pokud již nevím kudy kam, volím výčet možností. Hledám všechny možnosti, co mohu dělat. Pokud jsem jich nenalezl sedm a více, zřejmě jsem málo hledal. Každý nápad by se měl dobře zvážit, zdánlivě nesmyslná věc může přinést nečekaná řešení.


KDE NAJÍT POMOC S UBYTOVÁNÍM?

Pomoc lidem bez domova nabízí stát, nestátní organizace a lidé. Stát jsou hlavně Úřady práce a Městské úřady. Zde je k dispozici pracovník, pracovnice. Ti poskytují lidem poradenství, pomáhají za určitých podmínek získat dávky hmotné nouze, příspěvek na ubytování a zprostředkování pomoci při shánění přístřeší. Kompetence Úřadů práce a Městského úřadu se čas od času mění, takže nelze přesně říci, který jaké dávky vyřizuje. Postačí vědět, že úřad práce pomáhá při shánění zaměstnání.

Pomoc s bydlením nabízí zejména subjekty Noclehárny, Denní centra, Azylové domy. Pro lidi závislé na alkoholu jsou to psychiatrie, další zařízení komunitního typu se specializovaným programem. Pro lidi, kteří problematiku bezdomovectví již z větší míry zvládli a vrací se do života, se nabízí tréninkové byty. Jedná se vetšině o nestátní zařízení či službu. Nabízejí nocleh, možnost pro přípravu stravy, místa pro hygienu, poradenství a pomoc při kontaktu s úřady a jiné služby. Je zde i možnost aktivit (dílny, nácvik dovedností, a jiné.) Všechny tyto zařízení jsou akreditované, měli by mít kompetence dotyčnému pomoci. O kompetentnost těchto zařízení se stará stát.

Jak jsem již zmínil, když lidé ztratí bydlení, pokračují v rezignaci nebo začíná boj. Pokud solidarita mezi lidmi funguje, někteří z těch, kteří přijdou o vlastní střechu, využijí bydlení u známých. Poté zůstávají venku, na nádražích, pokud to jde, přečkávají v restauraci při hrnku čaje. Využívají tunely, mosty odlehlých částí. Zde žijí samy i v komunitě. Někteří přijdou do zařízení hned, jiní když už opravdu nemají kam jít. Najít dočasné bydlení, nebo pomoc můžeš kliknutím na odkaz. Na mapce najdi svůj kraj. Poté zvol typ zařízení podle situace, města, pohlaví ...

Jiný pohled … pokud jsi muž a jedná se jen o hádku, nemusíš - z bytu neodcházej. Jak mnoho je nesezdaných partnerství. Přesto že je mnoho problémů, dají se řešit. Je pravda, že by se všechny měli řešit včas. Setkal jsem se i s případem, kdy šlo o hádku patnerů. Pomohlo jednoduché doporučení k návratu. Ani první manželská krize není důvod k odchodu. Samozřejmě zde platí, věci by měli řešit oba a svobodně se rozhodnout. Svobodná vůle a rozhodnutí obou by mělo věc uzavřít. Možná nevíš, že jsou kolem instituce, které ti mohou ve vztahu pomoci. Například manželská poradna. Nezapomínej také na přátele. Tak či onak, je třeba si uvědomit, že jestliže opustíš své místo pod jakýmikoliv okolnostmi, tvůj návrat zpátky může být těžší, nebo nebude možný.


NÁSTUP DO ZAŘÍZENÍ

S nástupem do zařízení ti nejlépe pomohou na místě. Někdy je vhodné přijít dříve, zavolat. Je třeba domluvit se na platbě. Je s podivem, že některá zařízení nejsou připravena poskytnou jednu, dvě nebo i tři noci zdarma lidem v krizové situaci. Minimálně než se podaří učinit první kroky k zajištění pomoci a domluvě financí. Proto opětovně radím, jde dobré se informovat předem. Další věc, kterou je dobré vědět, že každé sociální ubytování má svá pravidla. Říkám zde sociální ubytování, protože si uvědomuji, že ubytovna tyto pravidla mít nemusí. I na tuto oblast je dobré se informovat. Pokud jsi na ulici, s nástupem do některého zařízení ti pomůže Streetwork. Je to člověk, který je kontatní osoba mezi tebou a zařízením. Má za cíl monitorovat, kontaktovat, poradit, a jednoduše pomoci.
Datum poslední editace: 22.02.2018   Editovat