Migranti
OBCASNIKDne 18.9.2015 byl rozeslán poslancům vlády návrh změny zákona o Azylu č. 325/1999 Sb. Změna se týká doplňkové ochrany lidí, hledající Azyl (tedy migrantů a utečenců). Nejsem právník, uvedenou změnu můžete nalézt pod číslem t059800.pdf na webových stránkách. Změnu tu popíši vlastními slovy (ke změně je přidaný výklad s odůvodněním změny. Tento mi ovšem zatočil hlavu. Navrhovanou změnu odůvodňuje poukázáním na mezinárodní právní články, a snad zkušenost). Jak jsme již řekli, utečenci prchající ze země válečného konfliktu, mohou zažádat na našem uzemí o azyl. Důvody udělení jsou následující:je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo b) má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště." (šedě označuji méně významné) Jestli dobře chápu právo (což není k současné složitosti množství práva občanu možné!), není zde míněn válečný konflikt. Proto se podívejme na doplňkovou ochranu zákon O azylu. Zde je řečeno: (1) Doplňková ochrana se udělí cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že v jeho případě jsou důvodné obavy, že pokud by byl cizinec vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy podle odstavce 2 a že nemůže nebo není ochoten z důvodu takového nebezpečí využít ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště. (2) Za vážnou újmu se podle tohoto zákona považuje a) uložení nebo vykonání trestu smrti, b) mučení nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trestání žadatele o mezinárodní ochranu, c) VÁŽNÉ OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI Z DŮVODU SVÉVOLNÉHO NÁSILÍ V SITUACÍCH MEZINÁRODNÍHO NEBO VNITŘNÍHO OZBROJENÉHO KONFLIKTU, Zde tedy nacházíme důvod k udělení Azylu. Jak jsem již zmínil, z informací od cizinců není jasné, zda jsou osoby utečenci, nebo migrují s cílem najít lepší kulturní zázemí pro život (media). A tato doplňková ochrana je v současně možná pro všechny, kteří zažádají. Úřady by poté měli v azylovém řízení hledat, zda se jedná o cizince, který má nárok na doplňkovou ochranu (t.j.: je v jeho zemi válečný konflikt). Podle novely nového zákona jsme si velmi zjednodušili situaci. NOVĚ SE DOPLŇKOVÁ OCHRANA odmítá těm, kteří se dopustili trestného činu, a ("Světe!") p ř e s t u p k u. Nejsem právník, jak jsem již řekl. PŘESTUPEK pro mne jako občana znamená, že jdu po silnici na pravé straně vozovky, mimo přechod do 10 metrů, případně si zakouřím na zastávce (což je ...samozřejmě špatně). SNAD NAŠI PRÁVNÍCI MÍNÍ JINÝ PŘESTUPEK, zvlášť závažný (což zřejmě nejde...), který zabrání utečenci získat ochranu na našem území. Vidím to tak, že jsme si šikovně zařídili, abychom si uchránili své majetky, teda také ekonomickou stabilitu, která hlídá i ty neplatiče... Nechci křivdit právu, ale dovětek "nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné", je krásně spisovně zastaralý, ale na to, abych mu rozuměl, mi zní velmi tajemně. Možná si myslíme, že se moudře zbavíme zodpovědnosti za práci s migranty. Ale opak je pravdou. Jestliže je odmítneme, ještě to neznamená, že jednáme dobře, nebo že již umíme pomáhat druhým. Vlastně se to ani nemůžeme naučit. Rád připomenu pořekadlo, které říká, že je možné: "VYLÍT VANIČKU I S DITĚTEM". Otázkou zůstává, zda vidíme v situaci, která nastává, možnost naučit se něčeho nového. Pakliže ano, co jsme ochotní podstoupit? "Je pro nás cennější VYPUŠTĚNÁ VANA, anebo DÍTĚ". Kolik těch dětí ve vaničce je? .. (08/2016)
reagovat
Reakce: To už je stará historie.. (08/2016)
Reakce: Máme opětovně téma Migrantů. Před dvěmi dny Prahu navštívila Angela Merklová, kancléřka Německa. Věta našeho pana prezidenta: "Pokud jste si (Německá republika) pozvali migranty k sobě ... "
Ano: "Pozvání, pokud se to dalo tak nazvat.." - stále neuvažujeme o pomoci - mezinárodních úmluvách, o tom, že pokud prchají uprchlíci před válkou, nejedná se o pozvání. Ano je pravda, že přílišná velkorysost není dobrá - ale o tom to v současnosti neuvažujeme. .. (08/2016)
R e a k c e : Charli
Migrační politika je stále stejná. V jednom nejmenovaném pořadu se dozvídáme, že přijmout migranty je těžké, pokud nám jiné země nejsou sdělit jejich totožnost. Jako Češi jsme jediní. Zdá se, že i Slovensko je na tom jinak. Myslím, že totožnost nám cizinci jsou ochotni sdělil, spolupráci snad poskytnou, když u nás chtějí zůstat..... (08/2017)